Pokyny k vyplňovaniu prihlášky

 

PRIHLÁŠKA NA TESTOVANIE:       

Do  prihlášky na centrálne / individuálne testovanie vyplňte údaje  KOMPLETNE !!!

Nekompletne vyplnenú prihlášku systém neumožní odoslať a prihláška nebude akceptovaná !!!!

V prípade, že požadovaný údaj nemáte / neviete píšte do príslušnej kolónky:  neviem / nemám

Pri vozidlách ktoré ešte nemali vydaný Preukaz športového vozidla je potrebné k testovanie predložiť aj doklady v zmysle Ročenky SAMŠ pre rok 2017 

Ak vozidlo nemá vydaný PŠV (preukaz športového vozidla) do kolonky čísôo preukazu vpíšte číslo schvaľovacieho protokolu o prestavbe - stavbe vpzidla

Prihláška na individuálne testovanie musí byť odoslaná minimálne 5 pracovných dní pred Vami požadovanom termíne na individuálne testovanie !!!

Po akceptovaní Vašej prihlášky kontaktujte prideleného testovacieho technika.

!!!!!!   NEKOMPLETNE VYPLNENÁ PRIHLÁŠKA NEBUDE AKCEPTOVANÁ     !!!!!!!!!

V prípade akýchkoľvek nejasností použite kontaktný formulár.

 

PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE

 

Prihlášku vyplňujte vo všetkých bodochpozornosť venujte správne vyplneným povinným údajom (súťažiaciskupina a trieda vozidlačíslam licencií ako aj korešpondečným údajom).

UPOZORNENIE !!! 

ak ste niektorý údaj nevyplnili nie je možné prihlášku odoslať !!!

Dôsledne vypisujte všetky údaje. V prípade že požadovaný údaj nemáteneviete napíšte " bez"

Chýbajúci údaj je označený červeným lemovaním príslušnej kolonky a až po vyplnení všetkých je možné prihlášku odoslať.

Následne Vám systém vygeneruje zašle  potvrdenie o odoslaní prihlášky.

Organizátor po preskúmaní Vašej prihlášky Vás zaradí / nezaradí do zoznamu prihlásených, o čom sa presvedčíte tak, že sa nájdete v zozname prihlásených na dané podujatie.

Po uzávierke prihlášok Vám bude zaslaný mail s prideleným časom pristavenia vozidla na administratívne a technické preberanie.

Chýbajúce údaje ste povinný doplniť najneskôr pri administratívnom preberaní.

Údaje o vozidle:

sedačiek vyplňujte údaj - číslo homologacie sedačky:    príklad      CS 830.97

bezpečnostných pásov:  príklad    FIA D130.T/98

Do kolonky Skupina vpisujte skupinu a triedu do ktorej bolo vozidlo testované a do kolonky Trieda - vpisujte FIA triedu do ktorej sa prihlasujete - platí pre rally